Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krušno podává trestní oznámení na neznámou osobu pro poškození lesa

Spolek Krušno podává tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu poškození lesa dle § 295 odst. 1 trestního zákoníku, dále pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 v návaznosti na možné trestné činy dle § 331 a 332 trestního zákoníku.

Odůvodnění

Dne 13.8.2015 jsme zjistili, že došlo ke smýcení dřevin na parcele 1144 k.ú. Volyně u Výsluní ve vlastnictví státu s právem hospodaření Lesy ČR. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha s využitím jako ostatní komunikace a v době kácení byla zarostlá  až 80ti letými dřevinami, což svědčí o tom, že jako komunikace využívána nebyla. Protože jde o dřeviny rostoucí mimo les, podléhá takovéto kácení  dle §76 odst. 1 zákona 114/1992 Sb schválení příslušného orgánu ochrany přírony, kterým je v tomto případě dle §75 odst 1 písmeno e) téhož zákona obecní úřad Města Výsluní. Tento však souhlas neudělil, takže došlo k těžbě v rozporu se zákonem. 114/1992, ale i se zákonem 289/1995 Sb (lesní zákon) a to pravděpodobně v §24 odst. 5, kdy je podezření, že k těžbě nebylo přistoupeno v souladu s hospodářským plánem, který je závazný. Vytěžená parcela je po obou stranách lemována lesy zvláštního určení, které jsou ve vlastnictví města Výsluní a při těžbě na parcele 1144 došlo k poškození jednak vytěžením několika dřevin z majetku města a jejich zcizení, jednak pak obnažením porostních stěn, které tak budou vystaveny poškození působení eroze, námrazou a větry. Kromě spáchání trestného činu dle §295 odst. 1 tr.z. došlo i k porušení zákona o lesích v §11 odst .2, §13 odst. 2 písmeno b a d).

 

Jako závažné ale vidíme hlavně to, že vytěžený prostor přesně koreluje s plánovanou kabelovou trasou liniové stavby Větrný park Chomutov - I.etapa, kde investor opakovaně neobdržel výjimku o dočasné odnětí a trvalé omezení tohoto pozemku určenému k plnění funkce lesa( dále jen PUPFL)  a dle závazného stanoviska Magistrátu města Chomutov č.j: MMCH 13077,13084/2012 mu bylo zakázáno při realizaci záměru kácení dřevin. To vede k domněnce, že k vykácení došlo ve prospěch investora a na příkaz úřední osoby, která tím investorovi  poskytla neoprávněný prospěch ve smyslu §329. odst. 1 tr. z. Nabízí se i prošetření, zdali k tomu nedošlo v návaznosti na § 331 a 332 tr. zákoníku.

 

 

Spolek Krušno žádá, aby bylo o průběhu šetření vyrozuměno v zákonné lhůtě.

 

 

Za spolek Krušno:              předseda spolku  :       MUDr.  Finda Miroslav

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář