Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Příspěvky

Vyjádření spolku Krušno k článku:" Zastupitelé města Výsluní osobně svým majetkem ručí ....."

 Věc: Vyjádření spolku Krušno k článku:" Zastupitelé města Výsluní osobně svým majetkem ručí za majetkovou újmu způsobenou investorům v důsledku vydání stavební uzávěry."

 

 
14. 8. 2015 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Stanovisko spolku Krušno k vydání souhlasu s uspokojením účastníka řízení po podání žaloby.

 

 Věc:  Stanovisko spolku Krušno (dále jen Krušno) k vydání souhlasu s uspokojením                

účastníka řízení po podání žaloby dle § 153 odst. 2 správního řádu.

 
10. 7. 2015 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání proti rozhodnutí o povolení vyjímky-ze zákazu ochrany ZCHD

 Věc: Odvolání spolku Krušno ( dále jen Krušno) proti rozhodnutí KÚÚK odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimky ze zákazu ochrany ZCHD dle § 56 zákona 114/1992 Sb.( dále jen zákon ) pro záměr VPCH- I. etapa- změna kabelového vedení .

 
23. 12. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání proti rozhodnutí o povolení vyjímky-Bříza ojcovská

Věc: Odvolání spolku Krušno ( dále jen Krušno) proti rozhodnutí KÚÚK odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimky ze zákazu ze základní ochranné podmínky ZCHÚ- přírodní památky Bříza ojcovská u Volyně pro záměr "Větrný park Chomutov -I etapa -změna trasy kabelového vedení.

 
23. 12. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání proti usnesení o zastavení části řízení o trvalém omezení PUPFL VPCH III.etapa

 

Spolek Krušno ( dále jen Krušno ) nesouhlasí s tímto usnesením s těchto důvodů:
 
23. 9. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání proti usnesení o zastavení části řízení o trvalém omezení PUPFL VPCH I.etapa

 

Spolek Krušno ( dále jen Krušno ) nesouhlasí s tímto usnesením s těchto důvodů:
 
23. 9. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání spolku Krušno proti rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů

1)Krušno důrazně protestuje proti velmi subjektivnímu a nepřezkoumatelnému tvrzení  správního orgánu, že v dotčené lokalitě  B14 , ve východní části, kde je lokalizována vlastní VTE, manipulační plocha a vedení , se nevyskytuje chráněný druh  prha arnika , který bude záměrem přímo dotčen !  To, že Krušno pořídilo fotodokumentaci v oblasti oplocenky  bylo z důvodů lokalizace, aby nebylo nařčeno, že foto mohlo být pořízeno jinde. Ale jak uvedlo v předešlých námitkách, zjistilo výskyt této chráněné rostliny i v stavbou dotčené části této botanické lokality. Správní orgán byl na tuto skutečnost upozorněn  a vyzván, aby tuto skutečnost ověřil místním šetřením za přítomnosti členů Krušna, kteří arniku lokalizovali. Tato žádost byla ignorována, čímž došlo k porušení § 3 správního řádu, který říká: "Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán ta, aby byl zjištěn stav věci , o němž nejsou důvodné pochybnosti....." . Naše tvrzení podporuje i ve spisu doložený dokument Mgr. Radima Kočvary "Přehled výskytu potencionálně dotčených zvláště chráněných druhů a cenných lokalit-VTE Výsluní z 9.12.12,  kde na str. 1 pod hodnocením lokality B14 praví, že zde byl vymapován  koprník štětinolistý a prha arnika. Dále zde doporučuje nerealizovat výstavbu VTE v této lokalitě a volit alternativní trasu vedení el. energie  podél silnice ( Ondráček 2009) .  Rozpor Ondráček- Kočvara, Rothanzl- Krušno  by bylo možné vyřešit pouze oponentním biologickým terénním průzkumem nezávislou osobou( ne kamarádem Kočvarou) nebo průzkumem za přítomností oponentů. V současné době  je  situace ve stavu slovo proti slovu a tudíž nepřezkoumatelná a nebyla splněna podmínka MŽP z rozhodnutí č.j. 2420/530/13,86223/ENV/13 ze dne 27.11.13 Rovněž zdůvodnění ničení  dalšího chráněného druhu Koprníku štětinolistého považuje Krušno za irelevantní. Vitalita  a životní strategie koprníku jakož i jeho hojný výskyt jistě nejsou důvodem k udělení výjimky. § 56 odst. 1 zákona 114/1992 alespoň takové důvody neuvádí. Každý navíc ví, že místa po zemních pracích osídlují  především rumištní plevely  a tvrzení správního orgánu, že předpokládají znovuosídlení  stavbou narušených stanovišť, je pouze podjatá spekulace.V rozhodnutí nejsou stanoveny žádné podmínky, které by k takovému scénáři vedly.  A nejsou stanoveny ani pro biologický dozor.
 

 
4. 8. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání spolku Krušno proti rozhodnutí ve věci dočasného odnětí PUPFL pro záměr firmy APB Plzeň VPCH -II etapa.

Krušno podává odvolání  jako právoplatný účastník řízení včas v termínu stanoveném MMCH v rozhodnutí č.j: MMCH/69135/2014 ze dne 4.7.2014 v souladu s § 27 odst. 3 správního řádu a s ohledem na to, že předmětem správního řízení je zásah do lesa  jakožto národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostřední ( §1 zákona 289/1995 Sb) , je účastníkem i dle §70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb.

Krušno namítá:

 
28. 7. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Odvolání spolku Krušno proti rozhodnutí ve věci dočasného odnětí PUPFL pro záměr firmy APB Plzeň VPCH - I etapa.

Krušno podává odvolání  jako právoplatný účastník řízení včas v termínu stanoveném MMCH v rozhodnutí č.j: MMCH/67733/2014 ze dne 4.7.2014 v souladu s § 27 odst. 3 správního řádu a s ohledem na to, že předmětem správního řízení je zásah do lesa  jakožto národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostřední ( §1 zákona 289/1995 Sb) , je účastníkem i dle §70 odst. 2) zákona 114/1992 Sb.

Krušno namítá:
 

 
28. 7. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

Připomínky spolku Krušno k uplatňování ZÚRÚK

 

Spolek  Krušno vznikl v říjnu roku 2010 ještě ve formě občanského sdružení jako reakce na snahy spekulativních investorů vrátit stav Krušných hor do doby devastujícího rozmachu důlní činnosti a imisní katastrofy minulého století, kdy jedinečná příroda byla v honbě za ziskem na pokraji zničení a trvalo celých 20 let, než se škody alespoň z části napravily, obnovil se turistický potenciál hor a stoupl opět zájem obyvatel o znovu osídlování, této krásné, ale těžce zkoušené krajiny. To bychom ale nebyli v česku, aby se neobjevila hrstka na kmotry napojených podnikavců , kteří se rozhodli, že Krušné hory vrátí zpět o dvacet let jejich industrializací - výstavbou obřích větrných parků a to bez ohledu na jejich obyvatele , faunu, floru a jedinečný krajinný ráz. Protože Krušno se mimo jiné v souladu se stanovami věnuje především této tématice, naše připomínky se především týkají specifické oblasti republikového významu SOB6 Krušné hory.
 
26. 6. 2014 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0